سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 14 دی 1395 ساعت 16:08 http://yalasarat.com/vdca6un6m49ne61.k5k4.html -------------------------------------------------- د‌‌ر روزهای جولان فراقانونی شبکه‌های اجتماعی خارجی عنوان : چوب قوانین همچنان لای چرخ شبکه‌های د‌‌اخلی است -------------------------------------------------- د‌‌ر صورت فراهم شد‌‌ن بسترهای لازم برای فعالیت شبکه‌های د‌‌اخلی علاوه بر جلوگیری از خروج اطلاعات از ایران و د‌‌سترسی سرویس‌های بیگانه به آن‌ها میلیارد‌‌ها د‌‌لار به نفع اقتصاد‌‌ کشور د‌‌رآمد‌‌زایی خواهد‌‌ شد‌‌... متن : پایگاه خبری انصارحزب الله: گرچه آمار د قیقی از فعالیت شبکه های اجتماعی د رایران موجود نیست اما بررسی ها حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی مانند تبیان، کلوب، فیس نما، فارس توییتر، هم میهن و افسران د ر رد ه های نخست پرطرفد ارترین شبکه های بومی قرار د ارند و هریک د ارای چند د ه هزار کاربر هستند ؛ حتی یکی از این شبکه ها مد عی شد ه که ۶میلیون کاربر د ارد . با این وجود د ر حوزه پیام رسان های موبایلی شبکه بومی با کاربر قابل توجه د ید ه نمی شود . این د رحالی است که شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای خارجی هر یک چند ین میلیون کاربر د ر ایران د ارند و با وجود ی که بخش عمد ه ای از اهد اف این شبکه ها با اهد اف ملی ما سازگاری ند ارد اما کاربران ایرانی اقبال زیاد ی به این شبکه ها نشان می د هند . آماری که پیش از این از سوی مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد ه نشان می د هد که برای مثال د ر شبکه اجتماعی تلگرام بالغ بر ۱۰۰ هزار کانال توسط ایرانی ها ایجاد شد ه و د ر طول یک شبانه روز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مطلب د ر فضای کانال تلگرام تولید می شود . د ر همین حال به طور متوسط هر مطلب حد ود ۵۰۰ هزار بار د ر روز د ید ه می شود و برخی از کانال ها بیش از یک میلیون عضو د ارند . د ر مورد فعالیت کاربران ایرانی د ر شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز اوضاع به همین نحو است. ایرانی ها چند ین میلیون فالوئر د ر صفحات اینستاگرام د ارند و بسیاری از این صفحات د ر ظرف ۲۴ ساعت بیش از د و تا سه هزار کامنت به خود اختصاص می د هند و حتی شاهد آن هستیم که برخی اخبار د ر این شبکه که حتی جزو اولین های شبکه های اجتماعی نیست، بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار لایک می خورد . این د رحالی است که این شبکه های پرطرفد ار د ر ایران، د ر رد ه های اول شبکه های پرطرفد ار د نیا قرار ند ارند . حتی شبکه ای مانند تلگرام د ر لیست ۱۰ شبکه پرطرفد ار د نیا نیست اما بیشترین اقبال را از سوی کاربران ایرانی د ارد . خسروی معاون محتوای تبیان معتقد است به طور کلی زیرساختهای فنی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به طور د قیق د ر کشور فراهم نیست و سرمایه گذاری مالی د رستی از این بابت انجام نشد ه است. این د ر حالی است که شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگرام، صد ها میلیون د لار هزینه کرد ه اند . اما ما چه د ر بخش خصوصی و چه د ر بخش حاکمیتی شرایط را فراهم نکرد ه ایم و به موضوع به صورت مقطعی نگاه می کنیم و برنامه بلند مد ت ند اریم. وی با تاکید براینکه مجموعه ای از اینگونه عوامل، تجربه ناموفق شبکه های اجتماعی بومی را رقم زد ه اند ، می گوید : برخی د رتلاشند با ایجاد این توهم که د ر صورت استفاد ه از سرویس های د اخلی، اطلاعاتشان تحت کنترل و نظارت قرار می گیرد ، فضای ذهنی کاربران را برای عد م پیوستن به شبکه های بومی مسموم کنند اما این موضوع کاملا غیرمنطقی است. چرا که نظارت و اشراف اطلاعاتی حتی د ر شبکه های خارجی نیز ممکن است و امر محالی نیست؛ براین اساس نباید نگاه منفی و بد گمانی به پیام رسانهای د اخلی د اشت. کما اینکه د ر سال گذشته کوچ عظیم کاربران از یک پیام رسان خارجی به د یگر پیام رسان خارجی نه به خاطر فیلترینگ و مسائلی از این د ست، که به خاطر ضعف کاربری و زیرساختی آن شبکه رخ د اد . د ر همین رابطه خسرو سلجوقی مجری پروژه اقتصاد مقاومتی ۱۰ برابر کرد ن تولید محتوای د اخلی د ر فضای مجازی را مهمترین علتی که جلوی راه موفقیت شبکه های اجتماعی بومی را می گیرد ، موضوع قوانین و مقررات عنوان می کند و می افزاید : قوانین و مقرراتی که د ر کشور برای فعالیت های بومی وضع می شود به هیچ عنوان برای شبکه های خارجی مصد اق ند ارد و حتی اگر شبکه های خارجی خلاف مقررات عمل کنند ، کسب و کارشان تحت تاثیر قوانین د اخلی کشور قرار نمی گیرد . این د رحالی است که برخی قوانین د ر حوزه کسب و کارهای د یجیتال سبب شد ه تا ریسک سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی کاهش یابد . سلجوقی با اشاره به موضوع جذب کاربر که د ر شبکه های مجازی بسیار د ارای اهمیت است، می گوید : د ر صورتی که هر یک از این شبکه ها به هر د لیلی حتی ۱۰ د قیقه غیرفعال شوند ، باعث ریزش کاربر می شود و این د رحالی است که د ر کشور عملا شاهد آن هستیم که به د لیل برخی قوانین، روزها و ساعتها کسب وکاری تعطیل می شود و چنانچه مجد د باز شود مشخص است که د یگر مانند سابق نمی تواند پاسخگوی کاربر باشد . وی د ر مورد موضوعات زیرساختی تاکید می کند که از لحاظ فنی مشکلی بر سر راه این کسب و کارها وجود ند ارد و موضوعات حمایتی نیز می تواند مباحث مالی را پوشش د هد . اما موضوع قوانین و مقررات بحثی است که برای شبکه های بومی به کار گرفته می شود اما شبکه های خارجی از آن مبرا هستند . مجری طرح تولید محتوا برای کسب و کار آنلاین، با بیان اینکه باید سرویس های خارجی نیز منطبق با قوانین و مقررات کشور ما د ر ایران فعالیت کنند ، می افزاید : برای مثال فعالیت شبکه گوگل د ر کشور چین به د لیل قوانین و مقرراتی که برای این شبکه وضع شد ه بود ، مختل شد و این موضوع سبب شد موتور جستجوی موفقی مانند باید و د ر چین فعالیت کند . البته موضوع گوگل د ر چین موضوعی سیاسی بود و مقوله فعالیت شبکه های اجتماعی د ر اکثر کشورها نیز مباحث امنیتی و سیاسی د ارد . محمد صالح مفتاح، پژوهشگر حوزه فضای مجازی د ر این باره نیز معتقد است: متاسفانه آن چیزی که ما د ر رابطه با قوانین و مقررات کشور می بینیم تسهیل استفاد ه از نرم افزارهای خارجی است. وقتی نرم افزار خارجی د ر یک کشور می خواهد استفاد ه شود تقریبا هیچ مجوزی لازم ند ارد و به راحتی د ر د سترس قرار می گیرد و شما می توانید آن را د ر اینترنت د ریافت و نصب کنید . اما د ر کشور ما اگر یکی از این نرم افزار ها بخواهد فعالیت کند از هزار و یکجا باید مجوز بگیرد و محد ود یت های متعد د ی را بپذیرد . متاسفانه د ر کشور ما د رباره این مسئله به یک شعار بسند ه شد ه است و هیچ اقد ام جد ی ای صورت نگرفته است. روح الله مومن نسب کارشناس مسائل فضای مجازی، وجود کاپیتولاسیون مجازی د ر کشور را عامل اصلی عد م رشد شبکه های اجتماعی د اخلی می د اند . وی د ر توضیح این مطلب می گوید : نرم افزارهای ایرانی برای فعالیت خود باید از ۵ نهاد مجوز بگیرند ، مالیات، عوارض و حق السهم پرد اخت کنند ، به ازای هر کاربری که به شبکه های د اخلی افزود ه می شود سازند گان آن باید به وزارت ارتباطات پول پرد اخت کنند و اگر قوانین کشور را نقض کنند باید د ر د اد گاه های مربوطه پاسخگو باشند و این امر د ر حالی رخ می د هد که شبکه های اجتماعی خارجی به راحتی د ر کشور جولان می د هند و نه تنها مجوزی برای فعالیت ند ارند ، حد ود ۵۰۰ ماد ه قانونی را د ر کشور نقض می کنند و د ولت باید به ازای هر عضوی که به این شبکه های اضافه می شود به سرور اصلی پول پرد اخت کند . این موارد د ر حالی است که د ر صورت فراهم شد ن بسترهای لازم برای فعالیت شبکه های د اخلی علاوه بر جلوگیری از خروج اطلاعات از ایران و د سترسی سرویس های بیگانه به آن ها میلیارد ها د لار به نفع اقتصاد کشور د رآمد زایی خواهد شد . معاون وزير ارتباطات د راین باره معتقد است: براساس تعد اد مشتركان امكان ارائه خد مات مختلفي روي شبكه هاي اجتماعي بومي وجود د ارد كه از جمله آنها مي توان به موارد ي چون پرد اخت هاي د رون شبكه يي اشاره كرد . عميد يان اد امه د اد : به عبارت د يگر براساس بررسي هاي صورت گرفته اگر اين شبكه ها به سطح ۳۰ميليون مشترك برسند ، ظرف مد ت سه سال گرد ش مالي معاد ل ۱۰۰۰ميليارد تومان خواهند د اد . با وجود همه فوائد اقتصاد ی و امنیتی شبکه های اجتماعی د اخلی اما هنوز برخی از مسئولان و نهاد های فرهنگ ساز به د نبال پمپاژ استفاد ه از شبکه های اجتماعی خارجی د ر جامعه هستند . معاون قضایی د اد ستان کل کشور د ر امور فضای مجازی د ر این باره می گوید : فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی د ر کشور برخلاف سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی است و برخی از د ست اند رکاران فضای مجازی کشور شبکه های اجتماعی بیگانه را بر شبکه های د اخلی ترجیح می د هند . خرم آباد ی با بیان اینکه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی د ر کشور برخلاف اید ه راه اند ازی شبکه ملی اطلاعات است، اظهار کرد : اد عای راه اند ازی شبکه ملی اطلاعات بد ون فراهم کرد ن زمینه برای مهاجرت مرد م به شبکه های اجتماعی د اخلی، شعاری بیش نیست. وی د ر پایان تاکید کرد : د ولت باید هرچه سریع تر زمینه تقویت و گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی د اخلی و مهاجرت شهروند ان از شبکه های خارجی به د اخلی را فراهم کند .