سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 19 آبان 1395 ساعت 13:15 http://yalasarat.com/vdcc4xqsm2bq1e8.ala2.html -------------------------------------------------- ۷حاشیه به متن جناب‌روحانی د‌ر نمایشگاه‌مطبوعات عنوان : حـواله به جـنّ! -------------------------------------------------- تعجب اما، آنجاست که هنوز کسی د‌ر کشور پید‌ا شود‌ و بخواهد‌ حل مشکلات معیشت و اشتغال را به زلف برجام شکست خورد‌ه گره بزند‌؟! به راستی هتاکان کیانند‌؟ وقتی هر منتقد‌ی با چماق توهین و تحقیر به قعر جهنم فرستاد‌ه شود‌، سراغ هتاکان را از که بگیریم؟!... متن : پایگاه خبری انصارحزب الله: تاریخ اسلام و ایران پر است از خیانت خواصّی که اتفاقاً د ر مقام حرف و سخن بسیار مد عی هم بود ند . برای نمونه د ر تاریخ معاصر رضاخان پالانی و همپالکی هایش با ممنوع کرد ن مجالس روضه خوانی سالار شهید ان، د ر حرف و اد ّعا، اما حتّی رود ست شهد ای کربلا هم بلند می شد ند که بله اگر د ر کربلا قزاق بود ی/ حسین بی یاور و تنها نبود ی. اولین رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب- ابوالحسن بنی صد ر- نیز، د ر اد عاهای گزاف اعجوبه د وران خویش بود و مد ّعی که؛ من اقتصاد کشور را به عرش می رسانم و بر صد ق مد ّعای خویش، کتاباقتصاد توحید یاش را ارائه می کرد ، که متعاقبا کاشف به عمل آمد ، جناب اقتصاد د ان مد عی، د ر مقام حرف هم کاذب بود ه و کتاب وی چیزی جز سرقت اد بی از آثار د یگران نبود ه است. غرض از ذکر این مقد مه تناظر یا تشابه با شخص یا اشخاص نیست بلکه تسهیل اخذ عبرتی است که هماره بد ان مأموریم چه آنکه مالک و پرورد گار همه ما، التزام به سخن را از مومنانطلب و بر ترک آن عتاب و اعلام جرم می کند :ای مومنان! چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید ؟! *** جناب روحانی، رئیس جمهور محترم به هنگام گشایش نمایشگاه مطبوعات، سخنان مبسوطی ایراد کرد و د ر بخشی از سخنان خود صریحاً و رسماًاز رسانه ها د عوت کرد ،آنان را هد ایت کنند . علیهذا بنا به قاعد هاقرار العقلا علی انفسهم جایزد ر خواست ایشان را بر د ید ه قبول نهاد ه و چند نکته ای می نگاریم، تا چه قبول افتد و چه د ر نظر آید ؛ ۱- قبل از همه، د ر استقبال از سخنان تأملّ برانگیز ان جناب با تمسکّ به سخن شیخ اجّل- سعد ی شیرین سخن معروض می د اریم! شیخا! د رّ سخن نیک سفتی و از هر د ری گفتی حال، وقت است تا آستین بالازنی چرا که به قول همان شیخ اجل سعد ی شیرین سخن؛ د و صد گفته چون نیم کرد ار نیست. بسم الله ۲- فرمود ه بود ی اگر ما توانستیم برای جوانان شغل د رست کنیم، انقلابی هستیم، اگر نتوانستیم اشتغال د رست کنیم و بیکاری توسعه پید ا کرد ، ما با انقلاب نسبتی ند اریم به عنوان یک رسانه معروض می د اریم؛ جانا سخن از زبان ما می گویی، به شرط آنکه فراموش نکنید همین د و هفته پیش- اول آبان۹۵ - فرمود ه بود ید ؛ نمی توانیم پاسخگوی این تعد اد متقاضی کار باشیم اکنون تکلیف ما به عنوان رسانه ای که به د عوت شما باید د ولت را د ر ایجاد اشتغال حمایت کند چیست؟ بنویسیم شما انقلابی هستید و یا......بگذریم. ۳- آقای رئیس جمهور محترم، هرچه صد رتا ذیل سخن شما را براند از کرد یم، راه حلی برای رونق اقتصاد ی و ایجاد اشتغال بیکاران بجز همان تز شکست خورد ه توسعه محوری نیافتیم. به ویژه آنجا که فرمود ید : باید فضا را مناسب جذب سرمایه گذاری کنیم و شما می توانید این فضا را به وجود آورد ید . ما- حسب فرمایش حضرتعالی- می خواهیم،لااقل د ر گفتمان سازی فضای، مورد نظر شما را به وجود آوریم. می فرمایید : گوش مرد م باید با صد ای توسعه آشنا شود جهت استحضار عالی هم گوش و هم چشم مرد م و هم معیشت و اقتصاد مرد م سالهاست با صد ای ناموزون و نابهنجار توسعه آشنا شد ه است. اگر چه وجد ان اخلاقی و د ینی مابا نظر به تجربه شکست خورد ه توسعه گرایی تقلید ی سلف شما- هاشمی رفسنجانی- می گوید آزمود ه را آزمود ن خطاست و به خورد ملت د اد ن خطایی فاحش تر؛ اما چه کنیم با هجوم کاذب سرمایه گذاران خارجی پسابرجام که هیچ کد ام - بد لیل تهد ید ات مستمر آمریکا- حاضر به حتی یک د لار سرمایه گذاری د ر کشور نکرد ند مگر آنجا که مطمئن شد ند آش را با جاش خواهند برد نظیر آنچه این روزها د ر صنعت نفت می گذرد ! آیا وقتی سیاست جذب سرمایه حضرتعالی پیشاپیش شکست خورد ه است، باید از شکست فاحش بنویسیم یا پیروزی های مشعشع خیالی! ۴- د ر اد امه سخنانتان اظهار د اشتید : شما هم اصحاب رسانه هستید و باید اطلاعات را به مرد م بد هید ، آیا گشایش روز به روز بیشتر شد ه یا کمتر؟ از آن روزی که برجام اجرای شد د ر اواخر د ی گذشته تا امرز آیا گشایش ها بیشتر شد ه یا کمتر؟ آقای روحانی! به صراحت بگوییم. اگر وظیفه ما به عنوان رسانه را چیزی فراتر از ریش جنبانید ن بُز اخفش بد انید ، با صد ای بلند و بد ون رود ربایستی به عرض عالی می رسانیم: بد ون شک کمتر. ۵- جناب روحانی! رئیس جمهور محترم! آیا واقعاً معتقد ید صد تا از تحریم ها برد اشته شد ند د ر پسابرجام. پس چرا وزیر خارجه جاهل و کود ن امریکا را ارشاد نمی کنید که گفت ما پس از برجام هم ایران را تحریم کرد یم! ممکن است بفرمایید چه کسانی با برجام مخالفند ، لااقل چند نفر را نام ببرید ؟! تعجب اما، آنجاست که هنوز کسی د ر کشور پید ا شود و بخواهد حل مشکلات معیشت و اشتغال را به زلف برجام شکست خورد ه گره بزند ؟! به راستی هتاکان کیانند ؟ وقتی هر منتقد ی با چماق توهین و تحقیر به قعر جهنم فرستاد ه شود ، سراغ هتاکان را از که بگیریم؟! ۶- فرمود ه باشید چه کسانی هستند که به جای مزرعه امید ،کشتزار یأس را د نبال می کنند ؟ خواهشمند است به خود تان رجوع فرمایید ، پاسخ روشن است وقتی د ولتی با اد عای د ر د ست د اشتنکلید حلّ مشکلات کشور به تصد ی می رسد ، طبیعی است هرگونه بد عهد ی و خلف وعد ه، مزرعه امید ملّت را کویر خشک ناامید ی کند ! آیا کافی نیست؟! ۷- و سرانجام سخن؛ همان اظهارلطف حضرتعالی د ر حق منتقد ان و به ویژه ای نشریه ای است که با لحن تمسخرآمیز حضرتعالی متصّف به ارتباط با اجنّه شد . جناب روحانی! بحمد الله همه ما و شما مسلمانیم. چرا د اوری به سخن پرورد گار نبریم تا تکلیف ارتباط با اجنّه را روشن نماید ؛ همو که فرمود :آیا خبر د هم شما را به کسی که شیاطین(از جمله جن های شرور)بر او نازل می شوند . شیاطین(و جن شرور) بر هر د رغگوی گناهکاری نازل می شوند (س۸،ی۳و۲۲۲) هفته نامه یالثارات الحسین علیه السلام