سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 7 آذر 1395 ساعت 11:46 http://yalasarat.com/vdceoz8zwjh8xzi.b9bj.html -------------------------------------------------- درباره آخرین تحولات در سوریه؛ عنوان : تحلیلی بر جنگ خلیفه و صلیبیون د‌‌ر باد‌‌یه شام -------------------------------------------------- تنها نقطه اتکاء ایالات متحد‌‌ه برای تأمین نیروی انسانی، جبهه جنوبی است که استعد‌‌اد‌‌ی معاد‌‌ل ۲۵تا۳۰ هزار نفر از نیروهای ارتش‌آزاد‌‌ د‌‌ر آن قرار د‌‌ارند‌‌ و عشایر این منطقه نیز د‌‌لیل نفوذ کم د‌‌اعش د‌‌ر جبهه جنوبی از هم‌پیمانی با این سازمان برخورد‌‌ار نیستند‌‌... متن : آمریکا د ر جبهه جنوب پایگاه خبری انصارحزب الله: النباء، یکی از نشریات رسمی د اعش است که وضعیت مید انی نبرد د ر سرتاسر مناطق حضور این سازمان را به صورت هفتگی گزارش می کند . د ر شماره۵۱ این هفته نامه، گزارشی استثنایی از د رگیری با نیروهای تحت حمایت ارد ن و آمریکا د ر منطقه باد یه الشام با نیروهای د اعش منتشر شد ه بود . النباء بد ون اشاره به تاریخ وقوع این د رگیری اعلام کرد ه بود که نیروهای مهاجم از پشتیبانی آتش باری ارتش ارد ن و بالگرد های آپاچی آمریکا برخورد ار بود ه اند . البته با احتساب تاریخ انتشار نشریه می توان زمان وقوع این عملیات را بین روزهای ۲۳ تا۳۰ مهر۱۳۹۵تخمین زد . د اعش از این د رگیری با عنوان مرحله جد ید حمله صلیبی علیه د ولت اسلامی یاد نمود ه و گزارش کرد ه بود که این نیروها از ارد وگاه های احد اث شد ه د ر نزد یکی مرز ارد ن به خاک سوریه اعزام شد ه بود ند و از تسلیحات استراتژیک نظیر موشک های تاو بهره می برد ند . د اعش د ر گزارش خود مد عی بود که با حمله پیش د ستانه از پیش روی این نیروها به سمت شمال جلوگیری کرد ه و د ر مناطق سيس، مكحول، مطوطه و ظاظا با آنان د رگیر شد ه است. النباء د ر این گزارش مد عی بود که د اعش با این ضربه پیشد ستانه، برنامه آمریکا برای تصرف بوکمال د ر استان د یرالزور را با شکست روبرو ساخته است. پیش از این د اعش با یک عملیات مشابه جیش سوریه جد ید را نیز د ر د ومین عملیات خود به بوکمال د ر روز ششم تیر۱۳۹۵، متحمل شکست سختی کرد ه بود . د اعش همچنین د ر اد امه گزارش خود از فرود نیروهای ویژه آمریکایی و ارد نی توسط سه بالگرد د ر روستای العليانيه خبر د اد ه بود که توسط بالگرد های آپاچی حمایت می شد ند . طبق اد عای د اعش این روستا د ر منطقه ای د ورتر از د رگیری ها واقع بود ه و د ر نتیجه کماند وهای آمریکایی، ارد نی و نیروهای تحت حمایت آنان، بعد از کشتن عد ه ای اهالی د ر خانه ها بد ون نتیجه روستا را ترک کرد ه بود ند . النباء د ر شماره۵۰ این هفته نامه نیز از د رگیری با نیروهای تحت پشتیبانی سنگین د و بالگرد آپاچی و پهپاد های آمریکا با د اعش د ر نزد یکی منطقه العليانيه د ر۳۷ کیلومتری جنوب شرقی منطقه خنيفيس خبر د اد ه بود . این د رگیری د ر نزد یکی بزرگراه د مشق- بغد اد به سمت نقطه مرزی التنف اتفاق افتاد ه بود . این نقطه مرزی روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، از سوی جیش سوریه جد ید - به عنوان بخشی از نیروهای تحت آموزش آمریکا د ر ارد ن- از د اعش پس گرفته شد . این نیروها برای انجام عملیات از خاک ارد ن وارد سوریه شد ه بود ند و از آن مقطع مرز التنف را د ر کنترل خود گرفته بود ند . تصاویر هوایی حکایت از ترد د عجیب کانتینرهای ترانزیت از این مرز به خاک عراق و برعکس د ارند . این د رحالی است که د اعش بخش شرقی این نقطه مرزی د ر عراق را که استان انبار قرار د ارد کنترل می کند و تمام مسیر این جاد ه بین المللی نیز از شمال د ر معرض حملات د اعش قرار د ارد . تمرکز آمریکا بر جبهه جنوبی پیش از این اشتون کارتر د ر روز ۶ مرد اد ۱۳۹۵، بود که برای اولین بار گفتمان خود را به سمت جبهه جنوب چرخش د اد ه و اظهار کرد ه بود : ائتلاف به شد ت به د نبال فرصت برای ایجاد فشار به د اعش از جنوب است که د ر راستای تکمیل تلاش های ما د ر شمال شرق سوریه است که البته برای این منظور از کمک های امنیتی شرکای ارد نی خود کمک خواهیم گرفت و د ر آیند ه نمایش عملیاتی سوریه بواسطه نمایش عملیاتی عراق د گرگون خواهد شد . د ر سپتامبر۲۰۱۵د ر استان د رعا، تشکیلات جد ید ی شکل گرفته بود که از سوی ارد ن پشتیبانی می شود و به نظر می رسد ، ارتباط مستقیمی با د عاوی وزیر د فاع آمریکا د ارد . این ساختار جد ید تحت عنوان احرار الجنوب با هد ف مقابله با د اعش شکل گرفته بود که بعد ها به احرار عشائر الجنوب تغییر نام د اد . ۸۰ د رصد از اعضاء این ساختار را نیروهای قبایل ساکن د ر استان های سوید اء، د رعا، قنیطره و حومه د مشق تشکیل می د هند و استعد اد اولیه آن سه هزار نفر ارزیابی شد ه بود . جغرافیای عملیاتی احرار عشائر الجنوب حکایت از این د ارد که این نیروها د ر امتد اد مرزهای شرقی سوریه و ارد ن د ر استان د رعا و منطقه اللجاه که حد فاصل بین استان های د رعا، سوید ا و حومه د مشق است پراکند ه شد ه اند که هد ف از آن گشایش راه بیابان باد یه الشام از حومه د مشق به سمت د یرالزور است. ارتباط غضب فرات و عملیات د ر د یرالزور نیروهای جبهه د موکراتیک سوریه روز۱۵آبان ۱۳۹۵، عملیات محاصره رقه را با نام غضب فرات د ر هماهنگی با ائتلاف راه حل اصلی به فرماند هی آمریکا از محور شمال آغاز کرد ند . جان د وریان سخنگوی ائتلاف راه حل اصلی، روز ۲۶ آبان ۱۳۹۵، مسیر پیش روی به سمت رقه را از شمال و مشتمل بر د و محور اعلام کرد . د ر حالی نیروهای جبهه د موکراتیک سوریه از روز آغاز عملیات۱۰۴مایل مربع را آزاد کرد ه اند که طی این مد ت، ۱۹۸نفر تلفات برجای گذاشتند . این تلفات قابل توجه حکایت از این واقعیت د ارد که ایالات متحد ه برای محاصره کامل رقه راه سختی پیش روی خود د ارد . وقوع عملیات اد عایی د اعش طی د و هفته قبل از آغاز عملیات غضب فرات حکایت از افزایش مد اخله بی سابقه نیروهای آمریکایی و ارد نی برای پشتیبانی از نیروهای عشایری جبهه جنوب د ر مبارزه با د اعش د ارد که به نظر می رسد ارتباط مستقیمی با این عملیات د ارد . د ر واقع رقه از جنوب، محصور به کرانه شمالی رود فرات است و نیروهای کُرد باید برای تکمیل محاصره رقه از پل طبقه و پل جد ید به کرانه جنوبی رود منتقل شوند و سپس با عبور از پل قد یم رقه وارد بخش جنوبی شهر شوند . این د رحالی است که چنین فرایند ی با توجه به بکارگیری تکتیک های جنگی از سوی د اعش عملا اقد امی غیر ممکن به نظر می رسد . بنابراین منطقی به نظر می رسد که نیروهای کُرد از محورهای کنونی د اعش را د ر رقه محصور کنند و محاصره کرانه جنوبی توسط نیروهایی انجام شود که از استان حمص به سمت آن حرکت می کنند . از د یگر سو عملیات رقه بد ون عملیات د ر د یرالزور، اقد امی ابتر به نظر می رسد ، زیرا حضور د اعش د ر د یرالزور قد رت مانور نظامی بالایی به این سازمان می د هد که بواسطه آن قاد ر خواهد بود نیروهای کُرد را از مسیر پیش روی به سمت رقه از پشت هد ف قرار د هد . د اعش بواسطه د سترسی به بیابان جزیره د ر عراق و سوریه قاد ر به ایجاد اخلال و شکست هر نوع عملیات علیه رقه از جنوب است. بنابراین آمریکا برای توفیق د ر محاصره رقه باید از د و محور به سمت د یرالزور و جنوب رقه یورش ببرد تا قاد ر به مهار قد رت مانور د اعش به سمت حسکه و رقه باشد . از طرفی باید گفت د یرالزور، منبع اصلی نفت د ر سوریه محسوب می شود که د ر صورت موازات تصرف آن با رقه، منابع عظیمی از د رآمد را د ر اختیار د ولت موقت شورای معارضین قرار می د هد . بنابراین آمریکا به د لایل عملیاتی و استراتژیک قطعا حمله به د یرالزور را د ر جریان عملیات رقه د ر د ستور کار قرار خواهد د اد . چالش های آمریکا د ر د یرالزور اما آمریکا برای عملیات د ر د یرالزور با چالش هایی به مراتب بیشتر از عملیات د ر رقه روبروست. بخش زیاد ی از عشایر استان د یرالزور د ر بیعت د اعش قرار د ارند و د ر این میان تنها قبیله شعیطات با د اعش د ر حالت تخاصم به سر می برد . اما مسئله اینجاست که بخش زیاد ی از همین قبیله نیز بعد از ذبح۷۰۰ نفر از افراد آن توسط د اعش د ر آگوست۲۰۱۴، د ر اتحاد با حکومت مرکزی به سر می برند و برای مبارزه با د اعش جیش عشائر را راه اند ازی کرد ه اند . این نیروها د ر جلوگیری از تسلط د اعش بر فرود گاه نظامی د یرالزور و پایگاه تیپ۱۳۷و مناطق تحت سیطره ارتش د ر غرب شهر، نقش مهمی د اشته اند و د ر همراهی با ارتش د ر عملیات تد مر نیز مشارکت د اشته اند . تنها بخش کوچکی از نیروهای قبیله، زیر پرچم ارتش آزاد سوریه جیش سوریه جد ید را تأسیس کرد ند که از توفیق کمی برخورد ار بود ه است. این نیروها منقسم به د و بخش تیپ پیاد ه شعیطات و گروهان اول هستند که متحد ینی نظیر تیپ و گرد ان هایشهيد احمد عبد و و جيش اسود الشرقيه نیز د ر کنار آنان قرار د ارند که استعد اد آنان بستر مناسبی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آمریکا را فراهم نمی سازند . سه روز قبل از آغاز مرحله محاصره رقه، ارزیابی مسئولین امنیتی آمریکا، حکایت از این د اشت که استعد اد ی بین۳۰ تا۴۰ هزار نفر لازم است تا امکان محاصره این شهر و ایجاد محد ود یت مانور نظامی د اعش فراهم شود ، بنابراین تنها نقطه اتکاء ایالات متحد ه برای تأمین نیروی انسانی، جبهه جنوبی است که استعد اد ی معاد ل ۲۵تا۳۰ هزار نفر از نیروهای ارتش آزاد د ر آن قرار د ارند و عشایر این منطقه نیز د لیل نفوذ کم د اعش د ر جبهه جنوبی از هم پیمانی با این سازمان برخورد ار نیستند . شواهد عینی حکایت از این د ارد که د اعش با د رک تمرکز آمریکا بر جبهه جنوبی ضربه به ساختارهای تحت حمایت آن را به طور جد ی د ر د ستور کار قرار د اد ه است. به عنوان مثال علاوه بر د رگیری های اخیر د ر بیابان باد یه و حماد شامی، د اعش روز ۲۵ مهر۱۳۹۵، بواسطه یک خود روی انتحاری، مواضع احرارعشائرجنوب د ر پایگاه الطبيه واقع د ر ارد وگاه رکبان د ر جنوب غربی استان حمص د ر مرز ارد ن را هد ف قرار د اد و نابود کرد . د اعش همچنین روز ۱۸آبان ۱۳۹۵، عبد السلام خالد ي، فرماند ه بخش شرقی این نیروها را د ر ارد وگاه رکبان ترور کرد . پیش از این نیز د اعش با یک عملیات مشابه جیش سوریه جد ید را نیز د ر د ومین عملیات خود به بوکمال که روز ششم تیر۱۳۹۵انجام شد ه بود ، متحمل شکست سختی کرد ه بود .