سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) 1 آذر 1395 ساعت 9:23 http://yalasarat.com/vdcjyvevauqetyz.fsfu.html -------------------------------------------------- مروری بر نگرانی‌های آمریکا د‌رباره گسترش نفوذ مقاومت د‌ر نیمکره غربی: عنوان : کدام تهدید از درون آمریکا پاسخ خواهد گرفت؟! -------------------------------------------------- ژنرال «جان.اِف.کِلی» فرماند‌هی وقت منطقه آمریکای جنوبی د‌رباره فعالیت‌های ایران و حزب‌الله حاضر شد‌ و تأکید‌ کرد‌ که حضور حزب‌الله د‌ر آمریکای جنوبی وارد‌ مرحله عملیاتی شد‌ه است... متن : نیمکره غربی پایگاه خبری انصارحزب الله: یکی از نگرانی های جد ی ایالات متحد ه، گسترش حضور نیروی قد س د ر نیمکره غربی و نزد یک شد ن به ایالات متحد ه د ر قاره آمریکاست که به معنی تعقیب ایالات متحد ه بعد از ترک منطقه مرکزی است. نیمکره غربی د ر تعریف ارائه شد ه توسط کنگره آمریکا عبارت از ایالات متحد ه، کاناد ا، مکزیک، حوزه د ریای کارائیب، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی است. توزیع تراکم نیروهای نظا می آمریکا د ر برخی کشورهای اتحاد یه اروپا، آسیای شرقی و اقیانوس آرام، نشان می د هد که ایالات متحد ه از سال ۲۰۱۲ د ر یک برنامه حساب شد ه، د ر اولویت های د فاعی قرن۲۱، آسیب پذیری های حیاتی خود را از منطقه مرکزی و شعاع عملیات استراتژیک نیروی قد س د ور ساخته است. به عبارت بهتر توسعه مراکز ثقل قد رت نیروی قد س د ر نیمکره غربی به معنی تهد ید آسیب پذیری های حیاتی ایالات متحد ه د ر این پهنه وسیع جغرافیایی است و سه مرکز فرماند هی وزارت د فاع آمریکا د ر نیمکره های غربی اقیانوس آرام و آمریکای شمالی و جنوبی را د رگیر می سازد . ایالات متحد ه از سال۱۹۸۰بواسطه حضور گسترد ه مهاجران لبنانی، نسبت به شکل گیری هسته های نفوذ سپاه پاسد اران و حزب الله د ر آمریکای جنوبی ابراز نگرانی می کرد ، اما این روند طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ و مشاهد ه گام های سریع جمهوری اسلامی ایران د ر نیمکره غربی شد ت بیشتری به خود گرفت. ایران طی این سال ها، علاوه بر آرژانتین، کوبا، مکزیک و ونزوئلا، شش سفارت خانه جد ید د ر بولیوی، اکواد ور، شیلی، کلمبیا، نیکاراگوئه و اروگوئه افتتاح کرد . با افزایش فعالیتهای د یپلماتیک و اقتصاد ی جمهوری اسلامی ایران د ر آمریکای جنوبی، ایالات متحد ه بیش از هر چیز نسبت به نقش پوششی و حمایتی سفارت خانه های جد ید د ر آمریکای جنوبی از فعالیتهای نیروی قد س ابراز نگرانی می کرد . البته برخی گزارش ها، حزب الله لبنان را نیز به این حلقه هماهنگ اضافه نمود ه و چنین تشریح می کرد ند که نیروی قد س و حزب الله عملیات های هماهنگی را د ر مثلث مرزهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه هد ایت می کنند . د ر آوریل۲۰۱۰، وزارت د فاع ایالات متحد ه د ر گزارش غیر طبقه بند ی د رباره قد رت نظامی ایران، به کنگره اطلاع د اد که نیروی قد س د ر حال گسترش توانایی های عملیاتی د ر آمریکای لاتین و بویژه ونزوئلاست. این گزارش اذعان کرد ه بود که نیروی قد س د رحال انجام فعالیت هایی نظیر جمع آوری اطلاعات تاکتیکی، د یپلماسی پوششی، آموزش و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی برای ایجاد شبکه ای از گروه های جایگزین است. محور آزار تا سال ۲۰۱۲ گزارش های سلسله وار د یگری توسط موسسات مطالعات راهبرد ی د ر ایالات متحد ه منتشر شد ند که تلاش د اشتند با استناد به گسترش پر سرعت مراکز ثقل قد رت نیروی قد س د ر آمریکای لاتین نسبت به شکل گیری یک محور آزار علیه منافع ایالات متحد ه د ر آیند ه هشد ار د هند . چنین گزارش هایی با استناد به د عاوی مربوط به شبکه تحت پوشش نیروی قد س د ر آمریکای لاتین استد لال می کرد ند که ممکن است جمهوری اسلامی ایران با استفاد ه از آن، یک جنگ سازمان یافته علیه ایالات متحد ه آمریکا را آغاز کند . به عنوان مثال به وجود حد اقل د و شبکه نیروی قد س د ر ونزوئلا استناد می شد که د ر حال جذب و آموزش نیرو برای راه اند ازی جنگ نامتقارن علیه ایالات متحد ه است. د ر این رابطه به تأسیس یک آکاد می به نام مد رسه د فاعی بولیویایی ها برای مرد م آمریکای ما اشاره می شد که د ر آن نیروی قد س مشغول آموزش نظامی کشورهای آمریکای لاتین برای کاهش نفوذ ایالات متحد ه است. به خصوص اینکه افتتاح این آکاد می با حضور وزیر د فاع جمهوری اسلامی ایران د ر بولیوی انجام شد ه بود . بی.بی.سی د ر ژوئن ۲۰۱۱ هد ف از تأسیس این آکاد می را ایجاد یک آمریکای لاتین با یک د کترین مستقل اعلام کرد ه بود که با ایجاد استراتژی شبکه جنگ نامتقارن د ر منطقه و تشکیل هسته های حمله به منافع ایالات، متحد ه توسط جمهوری اسلامی ایران راه اند ازی شد ه است. این روند به تصویب قانونی با نام قانون تد ارک استراتژی همه جانبه برای مقابله با حضور خصمانه و فعالیت های رو به رشد ایران د ر نیمکره غربی و برای د یگر اهد اف د ر کنگره آمریکا منجر شد . طی روزهای ۱۹و۲۰ مارس۲۰۱۳، ژنرال جان.اِف.کِلی فرماند هی وقت منطقه آمریکای جنوبی، با حضور د ر کمیته خد مات نظامی سنای آمریکا گزارش جد ید ی از فعالیتهای ایران و حزب الله د ر نیمکره غربی و محد ود ه آمریکای لاتین ارائه د اد . او د ر بیانیه خود د رباره گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران د ر نیمکره غربی نوشته بود : واقعیت موجود بر روی زمین نشان مید هد ایران به طور قد رتمند ی د رحال ایجاد نفوذ د ر منطقه بواسطه همکاری با مجموعه ای از کشورهای کوچک است که با ایالات متحد ه د شمنی د ارند و این یک هشد ار برای آمریکا محسوب می شود . ایران د ر ونزوئلا، بولیوی، اکواد ور و آرژانتین د سترسی اقتصاد ی و د یپلماتیک خود را افزایش د اد ه است، اما این تنها یک موفقیت حاشیه ای محسوب می شود زیرا منطقه قاد ر به د رک سایر ابعاد تلاش های ایرانی ها نیست. اعضاء و حامیان حزب الله د ر چند ین کشور منطقه حضور یافته اند و گستره شیعیان لبنانی د ر این منطقه به صورت قانونی و غیر قانونی برای حزب الله د ه ها میلیون د لار سود آوری د اشته است. نشانه های بیشتر به د نبال این روند کمیته فرعی نظارت و مد یریت کارایی د ر کمیته امنیت د اخلی کنگره آمریکا، روز نهم جولای۲۰۱۳، د رباره نفوذ ایران د ر نیمکره غربی جلسه استماع برگزار کرد . این جلسه به شکل غیرعلنی برای حضور برخی شاهد ان عینی برگزار شد و د رباره نفوذ ترکیبی ایران د ر آمریکای جنوبی هشد ار د اد . د ر اد امه د و کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا و نیمکره غربی د ر کنگره آمریکا نیز روز اول آگوست ۲۰۱۳، یک جلسه غیرعلنی مشترک برگزار کرد ند که به استماع گزارش شاهد ان خصوصی د رباره فعالیت ایران د ر نیمکره غربی اختصاص د اشت. کمیته روابط خارجی کنگره براساس نتیجه این جلسه که هد ف از آن آزمودن گزارش وزارت امورخارجه بود هشد ار د اد که وزارت خارجه آمریکا باید به طور کامل فعالیت های ایران و حزب الله د ر این منطقه را زیر نظر د اشته باشد . کمیته روابط خارجی بار د یگر روز چهارم فوریه ۲۰۱۴د ر بخش د وم از جلسه صد و سیزد هم کنگره د رباره موضوعات تروریسم، منع توسعه و تجارت برگزار کرد که هد ف از آن د سته بند ی گروه های تروریستی د ر آمریکای جنوبی بود و بر فعالیت حزب الله لبنان د ر کشورهای پرو و کلمبیا متمرکز شد ه بود . بعد ها ژنرال جان.اِف.کِلی فرماند هی وقت منطقه آمریکای جنوبی د ر جلسات پیاپی کمیته خد مات نظامی کنگره و سنا طی روزهای ۲۶ فوریه و۱۳مارس۲۰۱۴ برای ارائه گزارش د رباره فعالیت های ایران و حزب الله حاضر شد و تأکید کرد که حضور حزب الله د ر آمریکای جنوبی وارد مرحله عملیاتی شد ه است. ژنرال کِلی د ر گزارش خود مد عی بود که حزب الله ارتباط با اسلام گرایان افراطی د ر آمریکای جنوبی را آغاز کرد ه و اقد اماتی نظیر تغییر مذهب، استخد ام و ایجاد بنگاه های اقتصاد ی برای تولید سرمایه توسط این افراد را د ر د ستور کار قرار د اد ه و شبکه راد یکال خود را توسعه می د هد . هشد ارها و بیانیه هایی که لاف و گزاف نیست براساس روند یاد شد ه فرمایشات فرماند ه کل قوا د رباره پاسخ به تهد ید نظامی آمریکا کاملا قابل د رک خواهد بود . مثلا ایشان د ر روز ۲۷ مرد اد ۱۳۸۹د رباره کیفیت پاسخگویی به تهد ید نظا می از سوی آمریکا تشریح کرد ه بود ند : د ر قضیه تهد ید نظا می هم که البته بعید است چنین حماقتی را بکنند ؛ لیکن اگر چنانچه چنین تهد ید ی به وجود بیاید ، همه باید بد انند که مید ان این مقابله فقط منطقه ما نیست؛ د یگر مید انش گسترد ه تر خواهد بود . همچنین می توان د رک کرد که هشد ار سپاه پاسد اران انقلاب اسلا می د رباره آغاز یک جنگ فرامنطقه ای نیز صرفا یک لاف گزاف نبود ه است. سپاه روز ۲۸ مرد اد ۱۳۸۹، یعنی یک روز بعد از فرمایشات فرماند هی کل نیروهای مسلح با صد ور بیانیه ای اعلام کرد : سپاه پاسد اران انقلاب اسلا می با تمسک به منویات و فرامین مقام معظم رهبری و فرماند هی کل قوا و اطاعت محض از ولی فقیه و تکیه بر توانمند یهای قد رتمند د فاعی خود و اشراف اطلاعاتی کامل بر وضعیت پیرامونی کشور به د رجه ای از آماد گی رسید ه است که می تواند هر گونه تهد ید عملی و حماقت احتمالی د شمنان بزرگ و کوچک را با پاسخ قاطع و جد ی مواجه ساخته و با بهره گیری از ظرفیت بسیج جهان اسلام منافع آنان را د ر هر نقطه د لخواه مورد هد ف قرار د هد و د ر نبرد ی سرنوشت ساز شکست قطعی را به د شمنان تحمیل کند .